?

Log in

No account? Create an account
patrankininkas

gedas


Piknikas istorijos šalikelėje


Previous Entry Share Next Entry
Sudiev, Lietuva, man linksma buvo...
patrankininkas
gedas
Nežinau ką išskrendantys dainuoja dabar, bet XIX a. pabaigoje - XX a. pradžioje tai buvo lietuvių atsisveikinimo su Tėvyne daina. Išeivių-emigrantų, į carinę kariuomenę ir I pasaulinio karo skerdynes mobilizuotų, į tremtį vagonais išvežamųjų... Net savižudžių paliktuose rašteliuose pasitaikydavo populiariausia šios dainos eilutė...Kai kur nurodoma, jog žodžiai "tautos", kitur - A. Baranausko ((publikavusio dainos tekstą kaip sudėtinę dainų rinkinio-poemos "Kelionė Peterburkan" dalį dar 1859-aisiais).
Daugel kur minima, ji palikdavo sukrečiantį įspūdį tiek liekantiems, tiek išvykstantiems. Neteko girdėti kokia jos melodija, bet turėtų būti įsimintina, jei ją be problemų iškart pasigaudavo ir uždainuodavo dešimtys lietuvių.
Raimundas Jucius dėka pagaliau pamačiau visą jos tekstą (reikia pasakyti anksčiau specialiai neieškojau, bet vis ketindavau), 1914 m. leidinyje "Dievas ir Tėvynė".
Ilgai neieškojus - keletos šios dainos paminėjimų:
///
Sudiev, Lietuva!
Man linksma buvo
Gyvent tavo šalelėj... -
staiga viename vežime, išvažiuodami iš miestelio, uždainavo keli vyrukai; tuojau jiems pritarė kiti, ir bent kelios dešimtys vežimų ėmė paskui juos traukti atsisveikinimo dainą... Dėdelę pakratė šiurpulys, pradėjo springti ašaromis ir, greit sugrįžęs prie ratų, ėmė kinkyti arklius.
///
arba:
///
Taigi ir paskutinis trėmi­mas nelabai senelį gąsdino, tik kad metai ne tie ir sveikata ne ta. Važiuojant per Kazlų Rūdą, kur gyveno jo sesuo, senelis pasakė „Sudiev, sesele, trečią kartą mane į Rusiją veža, dabar tai jau negrįšiu". Ir uždainavo:
Sudiev, Lietuva, man linksma buvo
Gyvent tavoj šalelėj,
Širdy man skaudu ir graudu,
Svetimon važiuojant.
///
arba
///
Lapkričio 7 d. 9 val. vakaro Šiaulių katalikų kapinėse rastas pasikoręs vyras 25 m. amžiaus. Jo asmenybė nežinoma, nerasta jokių dokumentų asmenybei įrodyti, ir laišką parašė, bet nepasirašė. Laiškas baigiamas „Sudiev, Lietuva, man linksma buvo“. (Rytas. 1935 m. lapkričio 13 d., 8 p.)


  • 1
Вы не знаете, можно ли где-то к этой песне ноты найти или запись, как она поется?

я как раз недавно искала эмигрантские литовские песни, спрашивала в профильных украинско-литовских сообществах, есть ли у литовцев свои аналоги песен "Чуєш, брате мій", "Полетiв би-м на край свiта", но никто не знал. правда, одну все-таки посоветовали: http://www.patarles.lt/tautosaka/emigrantu-dainos/ но музыку к ней мне найти не удалось.

Есть вот такая запись 1917-ого года (слушайте вторую песню):
http://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0001612768

но это кажется сделали литовцы Америки и в стиле "под оперу" так что оригинальная народная мелодия почти неузнаваема.
Paulius Subačius мне сообщил, что кажется ближе всего народную мелодию восстановилц ансамбь "Valaukis", а музей Антанаса Баранаускаса (который и являетсдя автором песни) выпустил CD 2005 или в 2006-ом. В интернете, кажется оригинальная мелодию незамачена. Так что надо раздобыть CD (выпущен тиражом 300 егз.)
http://www.baranauskas.lt/lt/left/leidiniai/muziejaus-leidiniai/antanas-baranauskas/

Antanas Baranauskas. Giesmės. – Anykščiai, A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus, 2006. – 1 kompaktinė plokštelė.
Kompaktinė plokštelė, kurioje įrašytos A. Baranausko pasauliškos giesmės, giedamos Anykščių folkloro ansamblio „Valaukis“ (vadovė Violeta Juciuvienė), bažnytinės giesmės, giedamos Anykščių šv. Mato bažnyčios kamerinio choro (vadovas Rimvydas Griauzdė) bei „Anykščių šilelis“, dainuojamas Anykščių dainininkių trio (Jonės Marciukienės, Emilijos Petrokienės ir Sofijos Pakalnienės). Pasaulietines giesmes ir „Anykščių šilelį“ įrašė Vilniaus plokštelių studija Anykščių koplyčioje 1995 m., bažnytines giesmes – UAB „Prasmingas garsas“ 2005 m. Išleido 300 egz. tiražu UAB „Prašvieta“.

Вот здесь еще (17 песня), но тоже, видимо, в отрыве от народа, мелодию нужно угадывать

https://www.pakartot.lt/album/vilniaus-raitelis/sudiev-lietuva-1995

  • 1